Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník; z.č. 513/1991 Sb. a z. č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se vztahuje na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

Kupující, je povinen seznámit se s reklamačním řádem a obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Prodávající: DioArt s.r.o., IČ: 02503158, DIČ: CZ02503158; se sídlem: třída Tomáše Bati 174, 76302 Zlín, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81573. Prodávající je podnikatel (právnická osoba), který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem internetového obchodu www.dioart.cz je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující spotřebitel.

Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji pádu. Záruka se též nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (fakturu) obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo společnosti. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

Je-li kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

Jde-li o vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, je-li to vzhledem k povaze věci možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy
Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci: právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy​
Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou). Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající.

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

Je-li kupujícím podnikatel:

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

2. Vyřízení reklamace

Při případné reklamaci kupující kontaktujte prodávajícího písemně, e-mailem nebo telefonicky.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, doklad o zakoupení věci, apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Reklamované zboží zašle kupující na adresu provozovny prodávajícího:
DioArt s.r.o.
třída Tomáše Bati 174
763 02 Zlín

Při oprávněné reklamaci má kupující právo na přiměřenou náhradu tohoto dopravného.
Pokud bude reklamované zboží zaslané dobírkou, nebude tato zásilka přijata. Součástí reklamace by měl být doklad o zaplacení zboží a popis závady. Kompletní informace potřebné k vyřízení reklamace může kupující uvést do reklamačního listu, který může předat prodávajícímu e-mailem, osobně na provozovně nebo zašle poštou spolu s reklamovaným zbožím na adresu provozovny prodávajícího.

Reklamační list je možné stáhnout zde: Reklamační list DioArt  

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti. V případě bankovního převodu je kupující povinen sdělit prodávajícímu správné číslo účtu, na které si přeje vrácenou částku odeslat.

3. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2017. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

© Používáme oXyShop Nastavení cookies